Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) và CANSO ký kết biên bản ghi nhớ