Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật QLB năm 2012