Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không: Hội nghị đăng ký giao ước thi đua năm 2021