Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng và trao đổi, đánh giá tình hình cung cấp dịch vụ AIS