Hội nghị sơ kết công tác an toàn 6 tháng đầu năm 2023 tại Công ty Quản lý bay miền Trung