Hội nghị tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng bảo đảm an toàn bay giữa Công ty Quản lý bay miền Trung và Sư đoàn Không quân 372