Hội nghị Tổng kết công tác hiệp đồng Quản lý vùng trời - Quản lý điều hành bay khu vực miền Trung năm 2016