Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa VATM và ACV