Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Cuộc vận động Nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không