Hội nghị trực tuyến công tác an toàn lĩnh vực kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2021