Hội thảo công tác phối hợp, triển khai phép bay và Quản lý luồng không lưu