Hội thảo triển khai áp dụng Phương thức khai thác ATFM đa điểm nút tại Việt Nam tại Đài Kiểm soát không lưu Phù Cát và Tuy Hoà