Họp bàn về đề xuất nghiên cứu xây dựng, thực hiện phối hợp hiệp đồng ra quyết định tại sân bay (A-CDM)