Hợp tác với Viện Quản lý không lưu (ATMRI), Singapore trong việc Đánh giá thực trạng tổ chức vùng trời Việt Nam phục vụ Dự án APP/TWR Đà Nẵng