VATM ban hành Hướng dẫn quản lý khách ra, vào các cơ sở cung cấp dịch vụ bảm đảo hoạt động bay