Kế hoạch ứng phó dịch COVID-19 tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay