Khai thác thử nghiệm giám sát tăng cường cho thủ tục phân cách nâng cao sử dụng giám sát tự động phụ thuộc phát quảng bá dựa trên không gian