Kích hoạt ứng phó đại dịch Covid-19 cấp độ 3 (màu cam) đợt 2 năm 2021 tại ACC Hà Nội