Ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Trung tâm khí tượng Hàng không và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không