Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho Trưởng phòng Nghiệp vụ