Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác Quản lý luồng không lưu giữa VATM và AEROTHAI