Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giữa VATM và Công ty Japan Radio Co., Ltd