Lễ ký kết văn bản phối hợp giữa Trung tâm Hiệp đồng bay và Điều phối luồng không lưu, Trung tâm Cảnh báo thời tiết và Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật