Lịch sử phát triển và tình hình thực hiện ATFM hiện tại ở Thái Lan