Lợi ích áp dụng chung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015