Mã hóa có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng quản lý không lưu chống lại các cuộc tấn công mạng