Metron trúng thầu dự án quản lý luồng không lưu của Cục HKDD Xinh-ga-po