Ngày cuối năm 2023 trên công trường dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ Quản lý bay”