Nhân viên Trung tâm Quản lý luồng không lưu nhận Huân chương Chiến công hạng Ba