Nhiễu động khí quyển - Hiện tượng thời tiết nguy hiểm đối với hoạt động bay