Ông Alex Bristol được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ban điều hành CANSO