Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn Hàng không” giai đoạn 2014-2020