Phương thức tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình xã hội hóa đào tạo cơ bản KSVKL 2015