Quản lý bay thời Covid-19: Kiểm soát tốt không lưu, tăng phòng dịch