Quản lý luồng không lưu và những lợi ích mang lại cho các bên tham gia