Singapore và ICAO gia hạn hợp tác để tăng cường đào tạo cho các nước đang phát triển