SWIM và các ứng dụng của nó giúp hướng tới một tương lai số thông minh của ngành Quản lý bay