Thales sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phát triển ngành quản lý không lưu