Thông báo chương trình tuyển chọn học viên để đào tạo KSVKL tại nước ngoài bằng kinh phí tự túc năm 2015