Thông báo về việc khám sức khỏe tuyển dụng lao động chuyên ngành Kiểm soát viên không lưu năm 2017