Thông báo về việc tiếp tục tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng và cờ truyền thống của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam