Thử nghiệm tối ưu hóa đường bay cho thấy những lợi ích rõ rệt