Thủ tướng New Zealand - John Key tới thăm Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội