Tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện biện pháp “3 tại chỗ” tại Công ty Quản lý bay miền Trung