Tình hình triển khai áp dụng PBN của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam