Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, nhân viên Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài