Tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Hiệp đồng Điều hành bay