Tổ chức nghiên cứu, xem xét phương án tổ chức vùng trời trong Vùng Thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh và thiết lập đường hàng không song song trục Bắc - Nam