Tổng công ty ra quân xuân Bính Thân 2016 tại đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa