Tổng Giám đốc ban hành Kế hoạch hành động của Ban Điều hành Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ năm 2013